Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2019
SỰ KIỆN
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
 
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

THÔNG BÁO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN

----------------

Số:       /2015/CV-VCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN

 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo kết quả bán thỏa thuận cổ phần của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Hạ Long như sau:

1.                  Tổng số lượng cổ phần đưa ra chào bán                         21.120 cổ phần

2.                  Mệnh giá:                                                                            100.000 đồng/cổ phần

3.                  Giá chào bán không thấp hơn:                                         107.000 đồng/cổ phần

4.                  Tổng số lượng Hồ sơ đăng ký tham gia:                          1

Trong đó: Tổ chức: 0           - Cá nhân: 1

5.                  Tổng khối lượng đăng ký mua:                                        21.120 cổ phần

6.                  Tổng số Hồ sơ tham dự hợp lệ:                                         1

7.                  Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                     21.120 cổ phần

8.                  Giá đặt mua cao nhất:                                                       107.100 đồng/cổ phần

9.                  Giá đặt mua thấp nhất:                                                     107.100 đồng/cổ phần

10.              Giá đặt mua thành công cao nhất:                                   107.100  đồng/cổ phần

11.              Giá đât mua thành công thấp nhất:                                 107.100 đồng/cổ phần

12.              Giá đặt mua thành công bình quân:                                107.100 đồng/cổ phần

13.              Tổng số nhà đầu tư trúng:                                                01 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức:     0          - Cá nhân: 1

14.              Tổng số lượng cổ phần bán được:                                    21.120 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

15.              Tổng trị giá cổ phần bán được:                                        2.261.952.000 đồng

 

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC CN TP.HCM

-          Tổ chức chào bán;

-          Tổ chức phát hành;

-          Nhà đầu tư;

-          VCBS (lưu).                                                                                            

                                                                                                                       

                                                                                                             Lê Văn Minh

"