TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Sáng ngày 02/3/2021, tại văn phòng làm việc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, Tổng giám đốc đã công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo phòng Quản lý danh mục đầu tư – Phòng thành lập theo Nghị quyết số 10/NQ-TSVN-HĐQT ngày 25/01/2021 của Hội Đồng Quản Trị.

Thay mặt Ban Điều Hành, Tổng giám đốc Mai Xuân Phong đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư đối với ông Trần Hữu Hoàng và điều động ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ, đang là Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý danh mục đầu tư. Tổng giám đốc chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm đồng thời giao nhiệm vụ để các cán bộ cùng nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của phòng.

Một số hình ảnh: