QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

Lễ Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày 05/11/2018, tại trụ sở Tổng công ty, Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam-Công ty cổ phần đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty trao Quyết định số 151/QĐ-TSVN-HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam-CTCP, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 01/11/2018.

Ông Nguyễn Quốc Huy trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc cho ông Mai Xuân Phong