BẢN TIN

Sáng ngày 15/10/2018, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Seaprodex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp quản phần vốn Nhà nước tại Seaprodex.

Tại Đại hội lần này, Seaprodex đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị với các ông: Trần Mạnh Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Tấn Tâm và Nguyễn Văn Tân. Đồng thời, Seaprodex cũng đã bầu bổ sung 3 thành viên thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông: Nguyễn Quốc Huy, Trần Hoàng Lâm và Nguyễn Anh Tuấn. Bên cạnh đó, Seaprodex cũng đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ông Đinh Tiến Long.

Ngoài ra, Seaprodex cũng đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần.